Villkor

 

 

Efter att ha erhållit båtplats tecknas ett båtplatsavtal och därigenom erhålls ett medlemsskap i Västra Sveavikens Hamnförening. För medlemsskapet och föreningen gäller nedanstående regler och villkor.

 

 

Båtplatsavtal villkor

 

INLEDNING

Medlem är skyldig att inhämta kunskap om och förbinder sig att följa nedanstående regler, dess uppdateringar som publiceras på hemsidan, samt att följa instruktioner som ges av styrelsen.

 

§1. ALLMÄNT

1.1 Västra Sveavikens Hamnförening – VSH - svarar enligt avtal med Danderyds kommun för verksamheten i hamnen. Hamnen sköts enligt de av VSH styrelse upprättade instruktioner och de beslut som fattas vid föreningens årsstämma.

1.2 Medlem, gäster eller den som med medlems medgivande använder båten är skyldig att följa de regler som styrelsen beslutat om.

1.3 Det åligger medlem att utan dröjsmål meddela ändrade kontaktuppgifter samt försäljning eller byte av båt till Hamnkapten.

1.4 Andrahandsuthyrning eller upplåtelse av båtplats i andra hand är inte tillåtet.

1.5 Medlem ansvarar för de skador på kajer, bryggor, förtöjningsanordningar och hamnens inventarier, som medlemmen eller dennes båt förorsakar.

1.6 Båtar får endast vara förtöjda under sommartid från den 1 april till den 30 november. Båt inom området får inte användas som boplats.

1.7 Bryter medlem mot dessa eller andra bestämmelser har föreningen rätt att på medlems bekostnad vidta behövliga åtgärder på grund av det inträffade.

1.8 Avsteg från föreningens regler kan medföra omedelbar förlust av båtplats och uteslutning ur föreningen.

1.9 Medlem som innehar båtplats skall genomföra en vaktnatt per säsong enligt gällande rutin eller betala särskild vaktavgift.

 

§2. BÅTPLATS

2.1 Medlem som erhållit båtplats vid brygga eller svajboj och betalat fastställda avgifter tilldelas plats av Hamnkapten avpassad till båtens längd, bredd och vikt.

2.2 Maxvikt vid Y-bom är 6 ton eller 8 ton på insidan av de tre första pontonerna. För svajbojplatserna varierar maxvikten, men ingen svajboj klarar mer än 10 ton.

2.3 Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt fastställd taxa och skall betalas senast 31 mars eller efter anmodan från VSH. Förseningsavgift debiteras och två påminnelser med utebliven betalning likställs med uppsägning av avtalet.

2.4 Avtalet för båtplats förlängs ett år i taget under förutsättning att medlem erlagt fakturerade avgifter och fullgjort sina åtagande gentemot föreningen.

2.5 Fördelning och eventuella ändringar av båtplatser bestäms exklusivt av Hamnkapten och styrelsen.

2.6 Avtal om plats gäller för den medlem och båt som erhållit platsen. Båtplatsen får ej överlåtas, uthyras eller utlånas.

2.7 Båt får ej läggas vid annan än tilldelad plats.

2.8 Om båtplats inte används under längre tid skall anmälan göras till Hamnkapten. Föreningen kan då hyra ut platsen tillfälligt. Intäkterna tillfaller då föreningen.

2.9 Båtbyte skall anmälas till Hamnkapten. Båtplats får inte tas i anspråk för den nya båten utan klartecken från Hamnkapten och ny registrering i Kassörens register med kopia av giltigt försäkringsbevis.

2.10 Vid båtbyte eller annan längre period då medlemmen inte har behov av båtplats och platsen återlämnats till föreningen kan medlemmen ställa sig i båtplatskö igen. Ködatum blir då lika med medlemsdatum då första platsen erhölls. Då behov av plats uppstår igen, och under förutsättning att normal köavgift betalats varje år, kommer plats att erhållas före sökande med senare datum.

2.11 Om medlem under avtalsperioden säljer sin båt och inte vill ha kvar platsen äger han rätt att frånträda avtalet i samband med försäljningen om föreningen kan upplåta båtplatsen till annan. Kompensation därför utgår till samma belopp som föreningen erhåller från den nya medlemmen.

2.12 Båt, som ägs av en eller flera medlemmar, kan inregistreras i föreningen. I medlemsregistret upptas endast en person som ägare och det är denne (och som även finns på försäkringsbrevet), som förstås med medlemmen. Tilldelad båtplats gäller endast båtens ägare och den båt som inregistrerats. Tilldelad plats får ej överlåtas till annan delägare. Om äganderätten till inregistrerad båt övergår till annan person, skall anmälan härom göras av förre ägaren. Platsen följer ej med båten utan återgår då till föreningen.

2.13 Släpjolle till båt med båtplats får uppläggas på särskild jolleplats i strandkanten. Jolle som läggs på denna plats skall vara märkt med medlems namn samt VSH märke som erhålls av Hamnkapten.

2.14 Jollar får ej läggas på bryggorna eller ligga förtöjda bakom båtar vid bryggorna.

2.15 Medlem kan säga upp avtalet senast sex (6) veckor före upplåtelseperiodens utgång.

 

§3. SÄKERHETS- OCH MILJÖFÖRESKRIFTER

3.1 Varje medlem har skyldighet att ingripa vid fara för olycksfall.

3.2 Det åligger medlem att utan dröjsmål anmäla olycka, tillbud, skadegörelse, inbrott, stöld, eller annan förlust av/på egendom inom hamnområdet.

3.3 Förtöjningsmateriel skall vara i gott skick och förtöjning skall ske enligt på hemsidan rekommenderad princip.

3.4 I närheten av bryggorna skall farten nedbringas så att svall inte orsakar skador.

3.5 Elektriska förbrukare skall vara av godkänd typ för användning i båtar. För detaljer se Elsäkerhetsverkets rekommendationer för säker el i båt.

3.6 Eluttag är till för tillfälliga förbrukare och laddning och inte för permanenta förbrukare eller drift av elektrisk apparatur. Vid behov av längre tids användning för ex vis länspumpning skall ansökan göras till Hamnkapten.

3.7 Bränsledriven värmare i båt eller annan anordning med öppen låga får inte användas i hamnområdet.

3.8 Arbete med öppen eld (gasol eller svets) eller heta arbeten får inte förekomma vid bryggan.

3.9 All nedsmutsning av vattnet i hamnen genom t ex utpumpning av oljebemängt slagvatten o dyl., liksom användande av toalett med direktutsläpp är förbjudet. Likaså skall största försiktighet iakttas vid påfyllning av bränsletank för att undvika spill i vattnet.

3.10 Sopor och annat avfall skall tas med från bryggorna och området.

 

§4. ANSVAR OCH ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER

4.1 Båt förtöjd inom föreningens hamn skall vara försäkrad.

4.2 Medlem skall tillse att Hamnkapten erhåller kopia av gällande försäkringsintyg där ägare, båt samt försäkringsomfattning skall framgå. Vid förändringar skall föreningen informeras härom skriftligen.

4.3 För föreningens medlemmar eller dess ersättare som utför vakttjänst och arbetsplikt skall finnas egna ansvars- och olycksfallsförsäkringar.

4.4 Medlem är skyldig att ersätta skada inom föreningens område som medlemmen eller dennes sällskap åsamkar av föreningen ägd eller förvaltad egendom eller på andra medlemmars egendom.

4.5 Föreningen har rätt att på medlems bekostnad flytta inom föreningens område kvarlämnad båt eller annan egendom som inte avhämtas efter föreläggande härom.

4.6 Båtar utan tillstånd, båtar för vilka avgifter inte erlagts bortflyttas på ägarens risk och kostnad.

4.7 Har genom föreningens försorg åtgärder vidtagits till förhindrande av skada på medlems båt, äger föreningen rätt till skälig ersättning härför.

4.8 Föreningens styrelse friskrivs från all ersättningsskyldighet för skada som vållas person eller egendom eller annan olägenhet som kan drabba medlemmen.

 

 

Den 15 maj 2019 fastställde styrelsen ovanstående villkor för Västra Sveavikens Hamnförening. De ersätter tidigare medelanden, villkor, medlems- och ordningsregler.