Stadgar


Stadgar

 

Västra Sveavikens Hamnförening stadgar

antagna 22 mars 1983

reviderade 17 februari  2015 och antagna 20 maj 2015


§ 1 NAMN och HEMORT

Föreningens namn är Västra Sveavikens Hamnförening och dess hemort är Djursholm. Föreningen bildades den 22 mars 1983.


§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Västra Sveavikens Hamnförening är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål

* att lokalt främja båtlivet samt verka för god sjösäkerhet, god miljö och ett gott sjömanskap.

* att träffa upplåtelseavtal med Danderyds kommun om båtplatser i Sveaviken enligt karta, bilaga 1.

* att, i första hand till personer bosatta inom Danderyds kommun, hyra ut båtplatser i västra delen av Sveaviken och förestå och administrera föreningens hamnområde

* att upprätta och fastställa ordningsföreskrifter för hamnen och båtplatserna

* att förestå och administrera västra delen av hamnen i Sveaviken,

* att i övrigt verka för att hamnen och dess anläggningar vårdas och sköts på ett rationellt sätt i överensstämmelse med träffade avtal och god affärssed.


§ 3 MEDLEMSKAP


3.1 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske per e-post till Hamnkapten enligt rutin på hemsidan, som beslutar om antagning av ny medlem.

Alla som hyr båtplats av föreningen är medlemmar av föreningen och bidrar till hamnens skötsel.

Båtplats kan erhållas av envar båtägare, som ansluter sig till föreningens ändamål och vars båt motsvarar Danderyds kommuns krav på småbåt enligt föreningens avtal med kommunen.


3.2 SKYLDIGHETER

Medlem, som antagits, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa föreningens stadgar, hamnordning, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlem skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt.

Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar föreningens tillhörigheter är ersättningsskyldig.

Medlem skall utföra av styrelsen förelagt arbete vad gäller hamnens underhåll och bevakning. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.

Medlem skall teckna båtplatsavtal med föreningen.


3.3 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta per e-post till Hamnkapten.

Medlemskap upphör när något hyresförhållande inte längre föreligger

Medlem, som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid kan, efter styrelsens prövning, anses ha utträtt ur föreningen.


§ 4 BESLUTANDE INSTANSER

Föreningens beslutande instanser är föreningsmöten såsom årsmöte, föreningsmöte eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.


§ 5 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning överlämnas till revisorerna 14 dagar före årsmötet.

Dessa handlingar, jämte revisionsberättelse, tillställs medlemmar på årsmötet och finns på föreningens webbsidor.


§ 6 AVGIFTER

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.


§ 7 BETALNING

Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet i betalningsanmodan.

Senaste betalningsdatum får därvid vara tidigast en månad efter aviseringsdatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelse skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.


§ 8 KALLELSE TILL MÖTEN

Kallelse till årsmöten och övriga möten med föreningen sker per e-post samt via hemsidan till medlemmarna, och skall sändas senast 14 dagar före dagen för sammanträdet.


§ 9 MOTIONER

Motioner till årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari och tillställas medlemmarna i kallelsen.


§ 10 ÅRSMÖTE

Vid årsmöte, som skall äga rum före februari månads utgång, behandlas följande ärenden:

* fastställande av röstlängd för mötet,

* val av ordförande och sekreterare för mötet

* mötets stadgeenliga utlysande enligt § 8.

* val av en närvarande medlem att jämte mötets ordförande justera årsmötets protokoll,

* val av rösträknare,

* godkännande av föredragningslistan,

* föredragning av verksamhetsberättelsen jämte bokslut och balansräkning,

* föredragning av revisorns berättelse,

* fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

* propositioner och motioner

* fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det löpande verksamhetsåret,

* val av styrelse enligt § 13

* val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 14

* tillsättande av två valberedningsledamöter och en suppleant enligt § 15

* övriga frågor, som upptagits på föredragningslistan


§ 11 EXTRA FÖRENINGSMÖTE

Styrelsen kan besluta om extra föreningsmöte om styrelsen anser det motiverat eller på skriftlig begäran av revisorer eller av minst 20 % av föreningens medlemmar.

Vid extra möte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett mötet.


§ 12 RÖSTRÄTT, BESLUT OCH VAL

Varje medlem, som betalat gällande avgifter har rösträtt på möte. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Valbara till styrelsen och till revisorer är de som nominerats.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud för en (1) annan medlem.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar.

Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon fordrar sluten röstning.

Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.


§ 13 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och hamnkapten samt därutöver minst en, högst tre, ledamöter. Styrelseledamot bör, men behöver ej, vara medlem i föreningen.

Styrelsen väljs vid årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte. Styrelseledamot är omvalbar.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför om tre ledamöter är närvarande och eniga om besluten. Om fler ledamöter är närvarande, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder.

Det åligger styrelsen att sköta föreningens angelägenheter och fatta de beslut som fordras för att stadgandena i § 2 ovan skall uppfyllas. Frågor av större vikt kan av styrelsen hänskjutas till föreningsmöte.


§ 14 REVISORER

Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.


§ 15 VALBEREDNING

Valberedningen består av två ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och en suppleant. Dessa väljs av årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningens förslag utsänds tillsammans med kallelsen till årsmötet.


§ 16 HAMNANLÄGGNING

För förhållandena vid föreningens hamnanläggning finns särskilda av styrelsen utfärdade bestämmelser.


§ 17 STADGEÄNDRING

Förändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på årsmöte. Det skall av kallelsen till årsmötet framgå att det föreligger förslag till stadgeändring och förslaget skall bifogas till kallelsen. Det fordras två tredjedels majoritet av de närvarande vid årsmötet för beslut om stadgeändring.


§ 18 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning fordras minst 2/3 majoritet på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum.

Har beslut om upplösning fattats, skall mötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar och handlingar.