Föreningen


Historia


Föreningen

Västra Sveavikens Hamnförening bildades 1983. Föreningen bildades när Fritidsförvaltningen överlämnade administrationen av småbåtshamnarna till båtklubbar i början 1980-talet. Tillgången till hamnplatser är en service till kommuninnevånarna och man var därför mån om att hålla kostnaderna nere för båtägarna. Klubbarna skulle inte vara större än att de kunde administreras på fritid och ca 100 båtplatser ansågs vara lagom. På flera håll fanns redan väl fungerande båtklubbar, men t ex Sveaviken rymde så många båtar att en uppdelning ansågs önskvärd.

Sällskapet Djursholms Forntid och Framtid har berört Sveaviken i några av sina årsskrifter. Bland annat i 1951 års skrift (här berättas om bryggorna och det finns några foton). I 1998 års skrift finns en beskrivning av segling från förra sekelskiftet och något om Djursholms Segelsällskap. Där berättar också Hans Åkerblad om Djursholms Segelklubbs tillblivelse.

 

Så länge Djursholm var stad sköttes hamnförvaltningen av gatukontoret. Inga-Märta Åsén berättar att när de hade båt på 50-talet sköttes upptagning och iläggning av förvaltningen, helt gratis!

När sedan de kommunala sammanslagningarna genomfördes, först med Stocksund 1967 och sedan med Danderyd och Enebyberg 1971, fanns det dels andra traditioner från dessa kommundelar och dels ökade kostnaderna för förvaltningen väsentligt.


Idag sköts Västra Sveavikens Hamnförening av en Styrelse som hanterar underhåll och medlemsärenden. Arbetet sker ideellt och i god föreningsanda.

                        Sveaviken på 1930-talet. Notera VSH brygga i nederkanten av bilden.

                        För jämförande flygbild över Djursholm 1955 och i nutid klicka här eller på bilden.


Strandvägen

Strandvägen anlades som en paradgata i samband med att Djursholms villastad grundades år 1889. Strandvägen var en av två i det ursprungliga Djursholm som inte namngavs enligt en i övrigt gällande princip, att gatu- och kvartersnamn skulle ha fornnordisk koppling.

Strandvägen skulle öppna upp villasamhällets gräns mot Värtan. Denna ambition beskrevs på följande sätt i det prospekt från år 1889 som skulle locka invånare till villastaden: Den yttersta strandremsan bör af flera skäl blifva hela samhällets gemensamma egendom. Till betryggande häraf anlägges utåt hela stranden en bred väg, som till större delen åstadkommes genom stenfyllning mot sjön. Denna väg kommer att för såväl gående, som åkande och ridande erbjuda en synnerligen angenäm promenad, med vackra och ständigt vexlande utsigter öfver stora och lilla Värtan.


Källor: Wikipedia och muntliga berättelser och Djursholms Forntid och Framtids årsbok 1998 där Hans Åkerblad berättar om Djursholms Segelklubb, som bildades 1954. Adam Lewenhaupt berättar om segelminnen från sin barndom i början av förra seklet.

 

Styrelse

 

Vid föreningens senaste årsmöte valdes följande:

 

Styrelse

Ordförande:            Harald Nihlén

Sekreterare / Vice Ordf:  Peter Uddfors

Kassör:                  Karl Johan Werner

Hamnkapten:         Rolf Grönmark

Vice Hamnkapten:  Olof Waern

 

 

Revisorer

Sune Olsson, Martin Obel

Suppleanter: Claes Virgin, Esbjörn Nordesjö

 

 

Valberedare

Ola Böhlmark (sammankallande)

Tomas Walberg